Гаранционни условия

МОДЕЛГАРАНЦИОНЕН СРОК
ДИВАН ХОЛИВУД NEW2 години
МОДУЛЕН КОМПЛЕКТ ГАЛА2 години
ДИВАН СЕНА NEW2 години
МОДУЛЕН КОМПЛЕКТ ТАНГО2 години
МОДУЛЕН КОМПЛЕКТ ХАУЪРД2 години
ДИВАН ИМОЛА NEW2 години

ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ ЗА ЧУДЕСНИЯ ИЗБОР НА ДИВАН ОТ НАНИ

С покупката на диван от НАНИ получавате продукт с неповторима изисканост и модерен дизайн. Внимателно подбраните материали и перфектната изработка ще направят Вашето ежедневие и релакс впечатляващи и единствени. За да се възползвате от лукса и удобството и за да се почувствате уникални и обгрижени от производителя име, традиции и възможности в България, моля следвайте посочените правила описани по-долу:

1. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

 • Задължително е транспортирането и пренасянето на добре опакованите елементи на дивана да се извършва от минимум двама човека.
 • На места с разкъсана опаковка при транспорта или съхранението, проверете за по – трайни щети върху дамаската или корпуса на дивана. При открити такива се обърнете своевременно към нашия търговец.
 • Не използвайте прекомерна сила при качването на опакованите елементи по стълбища или вкарването им в асансьор. Това важи и при преминаване през по – тесни врати и коридори. Имайте предвид, че пренасяте Вашия нов диван.
 • При премахване опаковката на дивана не използвайте остри режещи предмети. За предотвратяване на всякакви възможни инциденти изхвърлете полиетилена на сигурно място.
 • В редки случай след разопаковане е възможно усещането на слаби остатъчни безвредни производствени пари, който се разсейват гарантирано до 24 часа. При добра вентилация процеса е много по – кратък.
 • Монтажа и свързването между елементите на дивана да се извършва минимум от две компетентни лица. При съмнения за несъответствия или несправяне се обърнете към нашия търговец.

2. ГРИЖА ЗА ВАШИЯТ ДИВАН - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

 • Всички модели ДИВАНИ НАНИ са проектирани и предназначенида Ви служат дълго и да удовлетворяват Вашите потребности от пълноценен конфорт.
 • Ползвайте Вашия нов диван както Ви е удобно, но само по предназначение. Не го третирайте като шкаф за ненужни вещи или стълба. Това може да доведе до отлагане на влага /мухъл/, похабяване или повреда в конструкцията и загуба на гаранцията.
 • При нормална експлоатация Вашия диван не би трябвало да се изцапа продължително време. Въпреки това го почиствайте редовно от прах и други. Разлетите течности попивайте с мека кърпа без търкане. Използваните висококачествени материали позволяват при евентуално замърсяване да се почисти със сух парцал, мека четка или влажна гъба със слаб сапунен разтвор или с минимално количество почистващ препарат за тапицирана мебел. Избягвайте силното навлажняване, водещо до увреждане на материята и конструкцията. Не използвайте за почистване алкохол, спирт или други разяждащи препарати особено върху местата с изкуствена кожа. Тези участъци да се предпазват и от продължителен контакт с отделяните от човешката кожа секрети. Неспазването на тези правила води до загуба на гаранцията.
 • Избягвайте дълготрайното излагане на Вашия диван на пряка и силна слънчева светлина. Това може да доведе до промяна в цветовете, увреждане на материята и загуба на гаранцията.
 • Спазвайте минимално необходимите разстояния от Вашия диван до източниците на пряка топлина. Не използвайте Вашия диван вместо маса за гладене. Промените в следствие термично въздействие водят до загуба на гаранцията.
 • Не оставяйте домашни любимци без надзор заедно с Вашия диван. Те също го харесват, но острите им нокти и зъби могат да повредят дамаската – щета, която не се покрива от гаранцията.
 • Проветрявайте редовно Вашия диван. Това предотвратява възможността за отлагане на влага и удължава живота му.
 • Влаганите материали в произвежданите ДИВАНИ НАНИ са от най – високо качество. Въпреки това в процеса на експлоатация те претърпяват някои минимални геометрични изменения. Те са съобразно нормите на EN – БДС. Редовните грижи за Вашия диван отдалечават многократно тези визуални деформации във времето.


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

За да може Вие, нашите клиенти, да се възползвате при евентуална нужда от предоставената Ви удължена гаранция, е нужно да спазвате следните правила:

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, удостоверена с фактура (експедиционна бележка) и/или касова бележка от продавача и попълването на гаранционната карта. Датите на документите трябва да съвпадат.
2. Гаранцията, предоставена от ПАРАЛЕЛ ЕАД за произвежданите от него изделия под търговската марка ДИВАНИ НАНИ важи само в случай, че клиентът е спазил стриктно изискванията отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба.
3. От гаранционните права може да се възползва само и един ствено собственика, чиито имена са вписани в гаранционната карта. Самоличността се удостоверява с лична карта.
4. Претенцията за гаранция може да бъде насочена към дефекти на вложените материали или изработка на изделието. За целта Собственика на изделието, трябва да предяви ясно системати зирано и в писмен вид желание за рекламация към мрежата от търговци на ПАРАЛЕЛ ЕАД или директно на info@divaninani.bg. Екип на ПАРАЛЕЛ ЕАД ще разгледа в еднодневен срок искането и ще прецени и информира собственика/търговеца дали претенцията е основателна и се покрива от гаранцията. С цел улесняване е желателно претенцията да бъде придружена със снимков материал. При уважаване от страна на ПАРАЛЕЛ ЕАД на рекламацията се стартира процедурата по отстраняването й.
5. Купувачът, чийто изделие е показало дефект в рамките на гаранционния срок, рекламира продукта в търговския обект, от където е закупено. Изделието трябва да е добре опаковано и придружено oт описаните в т. 1 документи + протокол за рекламация с достатъчно подробности описващи претенцията + попълнена гаранционна карта. Липсата на документ или непопълнен такъв според изискванията е основателна причина за безусловен отказ на рекламацията от страна на ПАРАЛЕЛ ЕАД.
Разходите за доставка на изделието до търговския обект са за сметка на търговеца или собственика на изделието.
6. ПАРАЛЕЛ ЕАД ще извърши ремонт на всеки свой продукт /респ. детайл/ показал дефект в срок от един месец считано от датата на одобряване на рекламацията. Всички разходи за транспорт от търговския обект до завода – производител, ремонт, труд, материали и връщане на изделието до търговския обект са за сметка на ПАРАЛЕЛ ЕАД. Когато за поправката не са налице същите материали, от които е изработено изделието, производителят има право да ги замени с идентични или близки по качество и цвят. В никакъв случай отговорността на производителя (стойността на ремонта) не може да надвишава стойността на първоначално закупения продукт.
7. При нужда ПАРАЛЕЛ ЕАД предлага след гаранционен ремонт на всички свои мебели, като услугата се заплаща от клиента според ценоразписа на производителя.

С осъществяване на покупката клиентът приема и се съгласява с настоящите гаранционни условия, условията, отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба, които са му предоставени и при покупката.

ГАРАНЦИЯТА ПОКРИВА

1. Всички изделия произведени от ПАРАЛЕЛ ЕАД под търговската марка ДИВАНИ НАНИ, които в гаранционния срок при нормална употреба са показали скрити производствени дефекти.
2. Различие на закупения продукт с отбелязания на индивидуалния етикет модел.
3. Несъответствие на размерите на закупения продукт с предварително упоменатите с повече от 3 % в ширина, дължина и дебелина.
4. Несъответствие, проявило се по време на експлоатацията в рамките на гаранционния период, изразяващо се в необратима еластична деформация на вътрешността на дивана с повече от 2 сантиметра от прекараната права най – външна линия на пропадналия елемент и е в резултат от нормална експлоатация.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА

1. Дефекти причинени от отбелязаните в гаранционната карта и инструкция за употреба начини на неправилно използване на закупения продукт.
2. Дефекти, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране или неправилна употреба.
3. Дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправка и др. причинени от клиента или трети лица.
4. Дефекти, появили се в резултат на продължително складиране, почистване на продукта с абразивни или неподходящи препарати, от домашни любимци и др.
5. Несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване при неестествени условия на замърсяване или влага.
6. Очакваната деформация на външната част дължаща се на естественото въздействие на експлоатацията във времето.
7. Визуални промени в декоративните и облегални възглавници с гранулиран пълнеж или пух дължащи се на естествената експлоатация и отстраняващо се при домашни условия.
8. Когато клиентът не е в състояние да предостави необходимите документи за предявяване на рекламация.

СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл.112
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има правод да предяви искане към продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обещетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се има предвид:
1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. Значимостта на несъответствието;
3. Възможността да се предложи от потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113
(1) (Нова- ДВ, б.18 от 2011г.)
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжене да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал.1 – ДВ, бр.18 от 2011г.)
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на 1 месец, считано от прекратяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал.2 – ДВ, бр.18 от 2011г.)
След изтичането на срока по ал.2, потребителят има право да развали договара и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114
(4) (Предишна ал.3 – ДВ, бр.18 от 2011г.)
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедитиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да поняся значителни неудобства.
(5) (Предишна ал.4 – ДВ, бр.18 от 2011г.)
Потребителят може да иска и обещетение за претърпените, в следствие на несъответствието вреди.

Чл.114
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следите възможности:
1.Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2.Намаляване на цената;
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от прекратяването на рекламацията на потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребивеля чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115, е налице следваща проява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115
(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигането на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1

Чл. 119
(1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по – точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;
2. Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. Съществените елементи, необходими за нейното прилагане и по – специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай, че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информация по ал.1, т.1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.
(3) Информацията по ал.1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Съгласно Закона за защита на потребителите и Европейска директива 1999/44/СЕ производителят предоставя две години гаранция на произведения от него продукт.

Предвид високото качество на влаганите сертифицирани материали собствено производство или от доказани производители и 20-годишният опит в разработването и производството на мека мебел, ПАРАЛЕЛ ЕАД предоставя пълната търговска гаранция на своите потребители.