БЪДИ КРЕАТИВЕН И СПEЧЕЛИ НОВ ДИВАН НАНИ ПО ИЗБОР

УЧАСТВАЙ В КОНКУРС ЗА 20бр. НОВИ ИМЕНА НА МОДЕЛИТЕ ОТ ДИВАНИ НАНИ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Паралел ЕАД, наричан по-долу организатор, обявява конкурс за идейно предложение на нови 20бр. имена за Дивани НАНИ по серии и модели. В конкурса могат да вземат участие всички заинтересовани лица.

1. С подаването на документи за участие, всеки участник потвърждава, че е запознат с условията на конкурса за „идейно предложение на нови 20бр. имена за Дивани НАНИ по серии и модели“, наричан навсякъде в текста за краткост „конкурс“ или „конкурса“, които се задължава да спазва. Участници, които ги нарушават, могат да бъдат дисквалифицирани от конкурса едностранно от организатора.

2. Организаторът на конкурса не носи отговорност при участие на неоторизирани представители на юридически лица или неформални сдружения и групи.

3. Участниците в конкурса се задължават да участват с идейно предложение, което не е реализирано и няма да бъде предоставяно на трети лица, различни от Паралел ЕАД.

4. Участниците се задължават да не използват материали, които са обект на чужда интелектуална собственост или авторски права. Организаторите на конкурса не носят отговорност за неправомерно използване на чужди или неуредени авторски права.

5. След подадени документи за участие в конкурса, авторите на участващите в него проекти не могат да се отказват от участие в същия и не могат да ги оттеглят. При награждаването на проект от организатора, участникът/ците подал/и проекта, се задължава/т да сключат договор за предоставяне безвъзмездното ползване на правата върху наградения проект на Паралел ЕАД.

6. Участниците в конкурса (без победителят в него) запазват авторското право върху интелектуалните продукти, с които участват в него, като предоставят безвъзмездно и безплатно право на Паралел ЕАД да ги разпространява и показва с промоционални цели, както и за целите на популяризиране на настоящия конкурс и сайта www.divaninani.bg . Прехвърлянето на правото за безвъзмездно ползване на наградения проект се урежда с договор между Паралел ЕАД и победителя, сключен след оповестяване резултатите от конкурса, като Победителя предоставя на Организатора готовите файлове в подходящ формат.

7. След получаване на обявената награда "Диван НАНИ по избор", победителят в конкурса преотстъпва безвъзмездно авторското право върху интелектуалния продукт, с който участва в същия, като предоставя на Паралел ЕАД и сайта www.divaninani.bg или посочени от тях трети лица и организации да го ползват, реализират, разпространяват и/или показват с промоционални цели и за целите на популяризиране на настоящия конкурс и сайта www.divaninani.bg.

8. Победителят в конкурса се задължава да оказва пълно съдействие на Организатора, при подготовката за производство на избрания на първо място проект.

9. При публикуване на материали по участващите проекти, организаторът на конкурса се задължава да посочва техните автори.

10. Организаторът на конкурса се задължава да оповести публично всяка наложила се промяна на правилата в хода на конкурса.

11. Организаторът на конкурса не носи и няма да носи финансова и/или друга отговорност при настъпили спорове, жалби, искове и други претенции за събития и отношения възникнали във връзка с провеждането и/или участието в конкурса.

12. Решението на Организатора и изборът на победител са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

13. Паралел ЕАД се задължава да предаде наградата на победителя в срок до 1 месец след оповестяване на спечелилия конкурса. Наградата "Диван НАНИ по избор" се предава на автора на победилия в конкурса проект, след сключване от него на договор за предоставяне безъзмездно на правото на ползване върху наградения проект, съгласно посочените по-горе условия. Връчването на наградата в конкурса не е обвързано с реализацията на спечелилия проект.

14. Паралел ЕАД си запазва правото да не излъчи победител, ако нито един от проектите не отговаря на зададените условия или не е възможен за реализация.

 

ЗАДАНИЕТО НА КОНКУРСА ВКЛЮЧВА:

1. Идейно предложение на нови 20бр. имена за Дивани НАНИ по серии и модели.

Всички предложения за имена следва да бъдат изпратени чрез формата за регистрация по-долу, или на e-mail: info@divaninani.bg най-късно до 15.12.2019, 23:59 ч.

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

• Модерни, свежи и атрактивни имена

• Предложените имена биха могли да следват серийната символика като при имената на Матраци НАНИ www.matracinani.bg

 

ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ

• В текстов файл с разбираемо съдържание или в табличен вид

Прикачи файл: